Начало | Добре дошли | За партията | Общи условия | Карта на сайта | Контакти | English
 
 
Подробности
Структура на партия "Обединени земеделци"


Организационната структура на ПП Обединени земеделци

Дейността на ПП Обединени земеделци се осъществява от изборни ръководни, изпълнителни и контролни органи съгласно устава.

Организационната структура на Обединени земеделци включва местни, общински и областни организации.

Общосъюзни органи – конгрес

Върховният ръководен орган на съюза е Конгресът, който се състои от делегати. Конгресите биват редовни и извънредни. Редовните конгреси се свикват веднъж на две години – на Архангеловден, а извънреден конгрес може да се свика по решение на Постоянното присъствие, на Управителния съвет или на една трета от областните съюзни съвети.

Конгресът избира :
- председател на ПП „Обединени земеделци".
- Постоянно присъствие на Обединени земеделци в състав от петнадесет души, включително председателя на ОЗ.
- председател на ВКРС.
- Върховният контролно-ревизионен съвет.

Постоянно присъствие

Висш ръководен изпълнителен орган на съюза, чийто състав подлежи на вписване в регистъра на Политическите партии от съда, е Постоянното присъствие, избрано по реда на устава на ПП "Обединени земеделци".

Постоянното присъствие заседава най-малко един път месечно.

Управителен съвет

Управителният съвет е оперативен изпълнителен орган, отговорен за изпълнението на решенията на Конгреса. Той решава всички въпроси от компетентността на Конгреса, без тези. които са предоставени със закон единствено на самия Конгрес.

Управителният съвет се състои от общинските и областните председатели, членовете на Постоянното присъствие, народните представители, депутатите в Европейския парламент, избрани с листата на Обединени земеделци и министрите, които представляват съюза в правителството, ако са членове на Обединени земеделци , председателите на експертния съвет, на клубовете на жените и на младежката организация, главният редактор на съюзния печатен орган и до петима представители на задграничните организации на Обединени земеделци.

Управителният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца.

Председател на ПП "Обединени земеделци"

Председателят на ПП "Обединени земеделци" представлява политическата партия пред другите физически и юридически лица и в това си качество се вписва в Регистъра на политическите партии от съда.

При отсъствие на председателя той се замества от упълномощен от него заместник председател.

Върховен контролно-ревизионен съвет

Върховният контролно-ревизионен съвет се състои от единадесет члена. Съветът избира измежду членовете си зам. председател и секретар.

Експертен съвет

Експертният съвет е орган, който се създава към Постоянното присъствие на Обединени земеделци. Той разработва анализи, прогнози, становища, законопроекти и други проекти на нормативни актове.


     На 10 юни заедно
на Славовица!
Традиционният национален възпоменателен събор
по повод 89 г. от гибелта
на земеделския лидер Ал. Стамболийски
ще се проведе
на 10 юни 2012 г. (неделя) от 10:30 ч.
в местността Янини грамади

Каним всички сдружени земеделци, коалиционни партньори, симпатизанти и приятели на земеделската идея да почетем паметта
на големия държавник, общественик и реформатор!
 
 
   Нашият календар
Интервю
   Абонамент
    Стани член на ОЗ!
    Направи дарение!
 
Copyright © Ад Хок (www.adhoc-bg.com), Обeдинени зeмеделци 2010-2012. Вcички прaва зaпaзени.