Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

Устав на политическа партия Обединени земеделци

УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ

Глава първа
СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ
Чл. 1. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ е политическа организация – съюз на съидейници, която изповядва идеите на земеделското движение, изразени от най-видните му представители – Александър Стамболийски, Димитър Гичев, д-р. Г. М. Димитров, Никола Петков, Янко Забунов. Идеологията и Програмата му са изградени върху принципите на демократичните традиции на българския народ и утвърдените общочовешки ценности и морал.
Чл. 2. Основната цел на политическата дейност на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ е благоденствието на българския народ при демократична, парламентарна и републиканска форма на държавно управление, развитието на България като модерна европейска държава, достоен член на ЕС.
Чл. 3. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ работи за:
(1) изграждане на социално ориентирано пазарно стопанство, за създаване на средна класа, за равнопоставеност на всички видове собственост; за защита на честта и достойнството на всички български граждани.
(2) възраждане и утвърждаване многовековните културни традиции на българския народ и идеалите на българското национално възраждане.
Чл. 4. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ осъвременява програмата си в съответствие с развитието на обществено-политическите условия, като запазва основните принципи в своята идеология, същност, цели и при спазване на Конституцията и законите в Република България.
Чл. 5. Седалището на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ е в гр. София – 1000, бул. “Витоша”№12, ет.3.
Глава втора
ЧЛЕНСТВО
Чл. 6. (1) Член на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин, който не е лишен от избирателни права, не членува в друга организация, регистрирана по ЗПП. за когото няма ограничение за членство в политическа партия, уредено със закон и приема и изпълнява неговите Устав и Програма.
(2) Членовете на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ членуват в местни организации (МО) по местоживеене или постоянен адрес.
(З) Учредителите на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ са по право членове на съюза.
(4) Не могат да членуват в съюза граждани, осъждани за тежки умишлени престъпления или участвали в репресии срещу българския народ, ако не са реабилитирани.
Чл. 7. (1) Членовете на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ се приемат от ръководството на съответната местна организация, до която подават заявление. Заявлението трябва да бъде приподписано от още двама членове на съюза.
(2) Заявлението се разглежда в присъствието на кандидата от ръководството на МО, което се произнася в едноседмичен срок.
(З) Отказът за приемане се обжалва пред Общинската КРК.
(4) При промяна на местоживеенето или постоянния адрес съюзният член може да се отчисли със служебна бележка от МО, в която членува, и да се зачисли по новото си местоживеене или постоянен адрес.
Чл. 8. (1) Членовете на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ имат равни права и задължения във вътрешносъюзния живот.
(2) Съюзният член има право:
1. Да избира и бъде избиран в съюзните органи в съответствие с този Устав.
2. Да излага и отстоява своите мнения, съображения и предложения относно дейността на съюза.
3. Да участва във формирането на политическите решения на местната организация.
(З) Съюзният член е длъжен:
1. Да спазва Устава и работи за изпълнение на Програмата.
2. Да съдейства за засилване ролята и утвърждаване авторитета на съюза.
З. Да изпълнява решенията на съюзните органи.
4. Да участва активно в съюзния организационен живот.
5. Да плаща редовно членския си внос.
Чл. 9. (1) Членството в ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ се прекратява:
1. Чрез писмено заявление до местната организация или ясно изразено устно заявление на нейно събрание, отразено в протокола.

2. (изм. от 26.03.2011 г.) Членството в ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ се прекратява при неплащане на членския внос за повече от една година.
З. При възникване на обстоятелства, които водят до отпадане на някои от изискванията за членуване по чл. 6 ал. 1.
4. При изключване.
5. При смърт или обявяване на недееспособност.
(2) Прекратяването на членството в ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ по реда на чл. 9. ал. 1, т. 2, 3 и 5, се извършва от ръководството на местната организация и се съобщава от същото на първото общо събрание на МО. Общото събрание на местната организация може да реши да бъдат извършени допълнителни проверки относно прекратяването на членството, въз основа на които може да отмени решението на ръководството.
Чл. 10. (1) (изм. от 26.03.2011 г.) За отказ да се изпълни решение на висшестоящ орган, при системно неизпълнение на задълженията, в т.ч. и нередовно участие на заседания се налага наказание изваждане от състава на изпълнителен или контролен орган и забрана за заемане на изборна длъжност в ПП „Обединени земеделци” за срок от една до три години.
(2) (изм. от 26.03.2011 г.) Наказанието изключване се налага:
1. При опит за нарушаване единството на съюза и създаване на условия за разкол сред членовете, застрашаващ целостта на организацията и ръководните й органи;
2.За нарушаване на съюзната тайна, превишаване на правомощия, злепоставяне на съюза в средствата за масова информация;
3.За нечестна предизборна пропаганда и умишлена дезинформация;
4.При регистриране на собствена кандидатура, без да има решение на съюза при парламентарни, местни и президентски избори. При членство в други партии, при работа в полза на други партии или при кандидатиране за независим кандидат без решение на компетентен съюзен орган, при работа против ПП „Обединени земеделци” при избори;
5.За разпространяване на клевети или невярна информация за членове на ръководството на съюза в личен или служебен аспект;
6.За проявена безотговорност към поверено съюзно имущество, в т.ч. материални ценности, парични средства и документи;
7.За установени и доказани корупция, финансови злоупотреби и длъжностна злоупотреба.

(3) (изм. от 26.03.2011 г.) Нарушенията се установяват:
1.По сигнали на съюзните членове до ръководствата на съответните организации;
2.При провеждане на събрания, заседания, конференции и други с решение на събранието или ръководството;
3.С решение на Контролно ревизионните комисии и ВКРС;
4.С решение на Постоянното присъствие, Управителния съвет или Конгреса.

(4) (изм. от 26.03.2011 г.) Нарушенията се установяват чрез извършване на проверка от определени лица, членове на съответните изпълнителни органи, като за констатациите се съставя доклад, който се изпраща на органа, възложил проверката за вземане на решение.

(5) Наказанията се налагат по предложение:

1. (изм. от 26.03.2011 г., изм. От 09.11.2013 г.) На ръководствата на местните организации, на общинската или местната КРК, или на висшестоящи ръководни и изпълнителни органи.
2. В случаите по ал.6 т. 2 и т. 3 предложението до компетентния орган се прави от ВКРС след извършена проверка на получените сигнали за нарушения.

(6) (изм. от 26.03.2011 г.) Наказанията се налагат:
1. От органа, който е компетентен да извърши избора на съответните ръководни, изпълнителни и контролни органи, в месечен срок от извършване на нарушението, а ако не е известен момента на извършване на нарушението, от момента на узнаването. Ако компетентният орган не се произнесе с решение, въпросът се отнася за разглеждане от друг висшестоящ съюзен орган.
2. От Постоянното присъствие на зам.-председателите и секретарите на областните организации.
3. От Управителния съвет или Конгреса на членовете на Постоянното присъствие и Управителния съвет.

(7) (предишна ал.6.) Във всички случаи преди налагането на наказанието основанието трябва да бъде съобщено на предложения за наказание и той да бъде поканен да даде обяснение.

(8) (изм. от 26.03.2011 г.) Решението за налагане или отказването да се наложи наказание може да се обжалва в 30-дневен срок пред общинската или областната КРК. А ако решението е на Постоянното присъствие или Управителния съвет – пред ВКРС, чието решение е окончателно.

Глава трета
СТРУКТУРА
Чл. 11. (1) Дейността на ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ се осъществява от изборни ръководни, изпълнителни и контролни органи съгласно този устав.

(2) (изм. от 26.03.2011 г.) Организационната структура на ПП Обединени земеделци включва местни организации, общински организации /за градовете с районно деление – районни организации/, областни организации и национални органи.
МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ
Чл. 12. (1) Основната структурна единица на съюза е местната организация (МО).
(2) Броят на местните организации и техните териториални райони се определят от съответното общинско ръководство. По принцип I! селата се създава една организация.
(З) В един район, определен по реда на предходната алинея, може да съществува само една организация.
(4) Местна организация се създава по инициатива най-малко на 5 души и се регистрира от общинското ръководство.
(5) Висш орган на местната организация е Общото събрание, което се състои от всички нейни членове. То има следната компетентност:
1. Приема отчета на ръководството и на контролно-ревизионнната комисия.
2. Избира председател, ръководство и контролно-ревизиона комисия с мандат от две години.
3. Избира делегати за общинското делегатско сьбрание по квоти за представителство, определени от общинското ръководство.
4. Определя кандидати за кметове на съответните населени места, съгласувано с общинското и областно ръководство.
5. Пред общинското общо (делегатско) събрание предлага кандидати за изборни органи.
6. Прави и други предложения пред общинското общо (делегатско) събрание.
7. Изисква отчети и обяснения от кметовете и общинските съветници, членове на МО.
8. Обсъжда и дава становище по всички съюзни въпроси.
9. Взема и други решения съгласно този Устав.
(6) Общото събрание на местната организация се свиква:
1. По решение на ръководството на местната организация.
2. По искане на най-малко една трета от членовете на местната организация.
3. По искане на висшестоящите органи на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ.
(7) Общото събрание се свиква с покана до всички членове в седмичен срок преди датата на насрочване.
(8) Ръководството на местната организация се състои от 3 до 7 членове, които избират от състава си заместник-председател и секретар-касиер. Когато местната организация е с членове под 10 души. може да се избере само председател и секретар-касиер.
(9) Ръководството на местната организация:
1. Организира дейността на местната организация.
2. Привежда в изпълнение решенията на Общото събрание ма местната организация и на висшестоящите органи.
З. Събира членския внос, като внася отчисленията за висшестоящите съюзни органи и набира абонати за съюзните печатни издания.

(10) (изм. от 26.03.2011 г.) При местни организации в състав по-малко от 20 членове може да бъде избран едноличен контрольор. Контролно-ревизионната комисия контролира приходите в МО и тяхното разходване, спазването на устава, изпълнението на решенията на организацията и висшестоящите ръководни и изпълнителни органи и стопанисването на съюзното имущество, разглежда сигнали, жалби и възражения.

ОБЩИНСКА / РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ
(изм. от 26.03.2011 г.)
Чл. 13. (1)(изм. от 26.03.2011 г.) Местните организации на територията на общината (района) образуват Общинска организация. На територията на една община може да съществува само една общинска организация. В общини, в които има само една местна организация на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, същата се ползва с правомощията на общинска организация. Общинската организация се регистрира в областната организация и в Постоянното присъствие.

(2) (изм. от 09.11.2013 г.) Висш орган на Общинската организация е общинското общо (делегатско) събрание. Делегатското събрание се състои от делегати , избрани от местните организации, по квоти, определени от Общинското ръководство според отчетения брой членове. Членовете на Общинското ръководство, Общинската контролно-ревизионна комисия и председателят на общинското ръководство на Младежката организация участват по право на Общинското делегатско събрание. По право участват и членовете на Постоянното присъствие, Управителния съвет, Върховния контролно-ревизионен съвет и членовете на ръководството на областната организация, членуващи в съответната общинска организация. В състава му участват със съвещателен глас кметовете и общинските съветници от съответната община – съюзни членове.

(З) Събранието има следната компетентност:
1. Избира председател, общинско ръководство и общинска контролно-ревизионна комисия с двегодишен мандат и изслушва техните отчети.
2. Избира делегати за областното делегатско събрание при квота на представителство, определена от този, който го свиква.
3. Избира делегати за Конгреса при квота на представителство, определена от този, който го свиква.
4. Предлага кандидати за изборни длъжности в общинските органи на местна власт и управление.
5. Предлага кандидати за изборни длъжности на национално ниво.
6. Изслушва информации и приема решения по обществено-политическия живот на общината.
7. Обсъжда и дава становища по всички съюзни и национални въпроси.

(4) (изм. от 09.11.2013 г.) Общинското общо (делегатско) събрание се свиква най-малко веднъж в годината, а отчетно-изборното общо (делегатско) събрание – веднъж на три години, ако няма друго решение от висшестоящ съюзен орган.
Свикването се извършва:
1. От общинското ръководство.
2. По искане на най-малко на една трета от членовете на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ на територията на общината или една трета от ръководствата на местните организации.
З. По искане на висшестоящите изпълнителни органи.
Свикването става с покана в седмичен срок преди датата па събранието, в която се посочва датата, мястото и дневният ред. Извънредното делегатско събрание се състои от делегати, избрани редовно за предходното делегатско събрание.
(5) (изм. от 09.11.2013 г.) Изпълнителен орган на общинското общо (делегатско) събрание е общинското ръководство. То има състав от три до седем души, включително председателя на общинското ръководство. Членове на общинското ръководство по право са председателите на местните организации и председателят на Общинското ръководство на Младежката организация. Председателят на общинската контролно-ревизионна комисия присъства на заседанията на общинското ръководство със съвещателен глас.
(6) На първото си заседание съставът на общинското ръководство се конструира, като избира заместник-председател, секретар и касиер.
(7) (изм. от 26.03.2011 г.) Заседанията на общинското ръководство се провеждат най-малко по веднъж на месец. Те се свикват от председателя на общинското ръководство; по искане на една трета от членовете му и по решение на ПП най-малко седем дни преди провеждането му с покана, като се посочва дата, място и дневен ред.
(8) Общинското ръководство:
1. Организира изпълнението на решението па общинското общо (делегатско) събрание и на висшестоящите органи.
2. Организира работата на местните организации.
3. Поддържа връзка и защитава съюзните интереси пред общинските и държавни органи на територията на общината.
4. Осьществява връзка с другите съюзни органи
5. Осъществява издателска и друга стопанска дейност, разрешена от закона.
б. Осъществява връзка с други политически и обществени организации на територията на общината.
7. При избори ръководи и организира цялата предизборна дейност на съюза на територията на общината.
(9) Общинската организация се представлява от своя председател, упълномощен от председателя на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, а в негово отсъствие – от зам.-председателя или секретаря, преупълномощени от председателя на общинската организация. Председателя на общинската организация не може да бъде председател или член на ръководството на местна организация.
(10) Общинското общо (делегатско) събрание избира Общинска контролно-ревизионна комисия в състав от трима души – председател, секретар и член. Общинската контролно-ревизионна комисия ревизира и контролира:
1. Изпълнението решенията на общинското делегатско събрание и на висшестоящите съюзни органи.
2. Финансово-счетоводната дейност на общинското ръководство.
3. Спазването на Устава от местните организации, техните ръководства и общинското ръководство.
(11) (изм. от 09.11.2013 г.) Общинската контролно-ревизионна комисия разглежда жалби и сигнали, относно дейността на ръководството и членовете на общинската организация, прави предложения за налагане на наказания съобразно Устава.

Чл. 14. Към Общинските организации могат да бъдат изграждани секции и клубове на жените, ветераните, симпатизантите и други. Техният статут, структура и начин на работа се определя от правилник, приет от Постоянното присъствие на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ.Клубовете и младежката организация не са юридически лица.
Чл. 15. Абонаментът за съюзния печатен орган е задължителен за всеки, който е избран в изпълнителен или контролен орган. Абонаментът е годишен и следва да бъде извършен в срок до един месец от избора.
Чл. 16. Ръководствата на всички равнища се свикнат на заседания от техните председатели, а при отсъствието на председателя повече от един месец – от зам. -председателя или секретаря, както и по искане на една трета от членовете на съответното ръководство . Свикването за заседание се извършва в седмодневен срок преди заседанието с покана с посочване на мястото и дневен ред на заседанието.
ОБЛАСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ
Чл. 17. (1) Общинските организации на територията на областта образуват Областна организация. На територията на една област може да съществува само една областна организация.
(2) Висш орган на Областната организация е областното общо (делегатско) събрание. Делегатското събрание се състои от делегати, избрани от общинските организации, по квоти, определени от този, който го свиква. По право участват членовете на областното ръководство, членовете на Постоянното присъствие. Управителния съвет. Върховния контролно-ревизионен съвет, членуващи в съответната областна организация. В състава му участват със съвещателен глас общинските кметове и съветници от съответната област – съюзни членове.
(З) Събранието има следната компетентност:
1. Избира областен председател, заместник-председател и секретар-касиер с двегодишен мандат и изслушва техните отчети.
2. Предлага кандидати за изборни длъжности на национално ниво.
3. Изслушва информации и приема решения по обществено-политическия живот на областта.
4. Обсъжда и дава становища по всички съюзни н национални въпроси.
(4) Областното общо (делегатско) събрание се свиква най-малко веднъж на две години, ако няма друго решение от висшестоящ съюзен орган.
Свикването се извършва:
1. От областното ръководство.
2. По искане най-малко на една трета от МО на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ на територията на областта или една трета от ръководствата на общинските организации.
3. По искане на висшестоящите органи.
Свикването става с покана в седмичен срок преди датата на събранието, в която се посочва датата, мястото и дневният ред. Извънредното делегатско събрание се състои от делегати, избрани редовно за предходното делегатско събрание.
(5) Изпълнителен орган на областното общо (делегатско) събрание е Областното ръководство, което се състои от председателя, зам. председателя и секретаря на областната организация, председателите и секретарите на общинските ръководства и членовете на Постоянното присъствие, които членуват в местна организация на територията на областта.
(6) Областният председател, зам. председател и секретар не могат да бъдат председатели или членове на ръководството на местна или общинска организация.
(7) Заседанията на Областното ръководство се свикват:
1. от областния председател:
2. по искане на една трета от членовете му ;
3. с решение на Постоянното присъствие:
с покана до всички членове най-малко 7 дни преди заседанието, като в нея се посочва датата, мястото и дневният ред.
(8) (изм. от 26.03.2011 г.) Областното ръководство:
1. Организира и контролира изпълнението на решенията на Конгреса, Управителния съвет и Постоянното присъствие на територията си.
2. Координира дейността на общинските ръководства.
3. Поддържа връзки и защитава съюзните интереси пред държавните органи на територията си и пред общинските органи в град София.
4. Осъществява връзка с политически, обществени, браншови организации и юридическите и физически лица на територията си.
5. При избори организира и ръководи цялата предизборна дейност на Съюза на територията си.
(9) Областната организация се представлява от председателя, упълномощен от председателя на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, а при негово отсъствие от заместник-председателя, преупълномощен от председателя на Областната организация.
(10) В области, в които има само една общинска организация, ръководството на същата се ползва с правомощията на Областно ръководство.
(11) Областното общо (делегатско) събрание избира Областна контролно-ревизионна комисия в състав от трима души – председател, секретар и член. Областната контролно-ревизионна комисия ревизира и контролира:
1. Изпълнението решенията на областното делегатско събрание и на висшестоящите съюзни органи.
2. Финансово-счетоводната дейност на областното ръководство.
3. Спазването на Устава от общинските организации, техните ръководства и областните ръководства.
(12) (изм. от 09.11.2013 г.) Областната контролно-ревизионна комисия разглежда жалби и сигнали, относно дейността на ръководството и членовете на областната организация, прави предложения за налагане на наказания съобразно Устава.

Глава четвърта
ОБЩОСЪЮЗНИ ОРГАНИ
Чл. 18. (1) Върховният ръководен орган на съюза е Конгресът, който се състои от делегати.
(2) (изм. от 09.11.2013 г.) Конгресите биват редовни и извънредни. Редовните конгреси се свикват веднъж на три години – в периода около или на Архангеловден, а извънреден конгрес може да се свика по решение на Постоянното присъствие, на Управителния съвет или на една трета от областните съюзни съвети.

(З) (изм. от 09.11.2013 г.) Мястото за провеждане па Конгреса, редът за избиране на делегати и проектът за дневен ред се определят и обявяват в един национален ежедневник от този, който го свиква, най-малко един месец по-рано от датата на насрочения конгрес. При извънреден конгрес това може да стане в четиринадесет дневен срок преди датата, определена за провеждането му.
(4) В Конгреса участват по право:
1. Членовете на Постоянното присъствие, на Управителния съвет и на Върховния контролно- ревизионен съвет.
2. Народните представители, депутатите в Европейския парламент, избрани с листата на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, и министрите, които представляват съюза в правителството, ако са членове на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ.
3. (изм. от 09.11.2013 г.) Председателят на Експертния съвет и петима членове, избрани от състава па Експертния съвет.
(5) (изм. от 09.11.2013 г.) Конгресът се открива от председателя на ПП Обединени земеделци. Той предлага ръководство на Конгреса в състав: трима съпредседатели и секретари. Те се обсъждат и избират от делегатите.
(6) Конгресът:
1. Утвърждава дневен ред, приема Устав и Програма.
2. Избира конгресни комисии.
3. Избира председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ”.
4. Избира Постоянно присъствие на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ в състав от петнадесет души, включително председателя на ОЗ.
5. Избира председател на ВКРС.
6. Избира Върховният контролно-ревизионен съвет.
7. Обсъжда и приема докладите.
8. Обсъжда и приема отчетен доклад на Върховния контролно-ревизионен съвет.
9. Обсъжда и приема решения по дейността на Съюза.
10. Приема и други решения в съответствие с дневния ред.
11. Може да отменя решенията на всички по-нисшестоящи органи.
12. (нова от 26.03.2011 г.) По решение на Конгреса за особени заслуги към каузата на ПП „Обединени земеделци” може да бъде избран почетен председател на партията.
Чл. 19. (1) Висш ръководен изпълнителен орган на съюза, чийто състав подлежи на вписване в регистъра на Политическите партии от съда, е Постоянното присъствие, избрано по реда на настоящия устав.
(2) Постоянното присъствие:
1. Определя основните насоки на дейността на съюза съобразно Устава и Програмата му и решенията на Конгреса .
2. (изм. от 09.11.2013 г.) Приема решения по важни политически, икономически и организационни въпроси след обсъждане и одобрение от Управителния съвет.
3. Избира и освобождава главните редактори на съюзните печатни издания, редактора на Уеб страницата и председателя на Експертния съвет.
4. (изм. от 09.11.2013 г.) Постоянното присъствие изготвя изборните листи за народни представители по предложение на Областни ръководства, взема решения за участие в коалиции и договаря кандидатите на Съюза в коалиционните изборни листи и правителства след одобрение на Управителния съвет.
5. (изм. от 09.11.2013 г.) Постоянното присъствие избира от състава си зам.-председатели и секретари и приема правилник за дейността си.
6. При местни избори одобрява местните коалиции.
7. Взема решения за участие в изпълнителната власт.
8. Осъществява връзка с централните държавни органи и изразява пред тях становищата на съюза.
9. Осъществява връзка и координация и договаря споразумения с политически партии, религиозни, синдикални, браншови и други организации.
10. Осъществява международните връзки на съюза.
11. Изисква отчети от експертния съвет, министрите и народните представители, предложени от ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, и осъществява контрол над общинските и областни органи на съюза.
12. Освобождава местните, общинските и областните председатели при неизпълнение решенията на Конгреса, на Управителния съвет и на Постоянното присъствие, несправяне с работата или по други причини, които по преценка на Постоянното присъствие са основание за отстраняване от длъжност и назначава на тяхно място временно изпълняващи длъжността до избирането на нов председател.
13. (изм. от 26.03.2011 г.) Одобрява щатната структура на служителите към общосъюзните органи. Постоянното присъствие определя лице /лица/, които ще се занимават с приходите, разходите и счетоводната отчетност в съответствие с изискванията на Закона за политическите партии.
14. Определя издателската, печатна и интернет дейност на съюза, както и необходимия затова щат и бюджет.
15. Разглежда и взема решение по фондациите, в които участва съюзът.
16. Упражнява бюджета на съюза.
(4) Постоянното присъствие заседава най-малко един път месечно.
(5) (изм. от 09.11.2013 г.) Постоянното присъствие избира от състава си зам. -председатели и секретари и приема правилник за дейността си.
(6) Редовните заседания на Постоянното присъствие се свикват от председателя на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ или упълномощен от него заместник-председател, а извънредните заседания – по искане на една трета от членовете му.
(7) Свикването става с покана в седемдневен срок преди датата на заседанието, с посочване датата и мястото на заседанието и проекта за дневен ред.
(8) Председателите на Областните ръководства, председателят на ВКРС, председателят на Експертния съвет, председателят на клубовете на жените и председателят на младежката организация присъстват на заседанията на Постоянното присъствие със съвещателен глас.
Чл. 20. (1) Управителният съвет е оперативен изпълнителен орган, отговорен за изпълнението на решенията на Конгреса. Той решава всички въпроси от компетентността на Конгреса, без тези. които са предоставени със закон единствено на самия Конгрес.
(2) Управителният съвет се състои от общинските и областните председатели, членовете на Постоянното присъствие, народните представители, депутатите в Европейския парламент, избрани с листата на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ и министрите, които представляват съюза в правителството, ако са членове на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ , председателите на експертния съвет, на клубовете на жените и на младежката организация, главният редактор на съюзния печатен орган и до петима представители на задграничните организации наОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ.
(З) (изм. от 09.11.2013 г.) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на четири месеца.
(4) Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, от Постоянното присъствие или по искане на 1/3 от членовете му. Свикването става с покана в четиринайсетдневен срок преди датата на заседанието, с посочване датата и мястото на заседанието и проекта за дневен ред.
(5) Заседанията на Управителния съвет се откриват от председателя на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, а в негово отсъствие от зам.-председател. По-нататъшната работа се ръководи от водещи, избрани за всяко едно заседание, подпомагани от секретари.
Чл. 21. (1) (изм. от 09.11.2013 г.) Председателят на ПП “ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” представлява политическата партия пред всички физически и юридически лица и пред обществеността и в това си качество се вписва в Регистъра на политическите партии от съда.
(2) Председателят:
1. Осъществява текущи връзки с органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, с централните органи на политическите партии, другите организации, Българската православна църква и другите религиозни общности.
2. Осъществява връзка с чуждестранни правителствени, политически, стопански, културни и религиозни представители.
3. (изм. от 09.11.2013 г.) Сключва договори в съответствие с приетия от Постоянното присъствие правилник, издава заповеди от административен и трудовоправен характер.
4. Председателства заседанията на Постоянното присъствие.
5. Докладва за политическото положение, прави анализи и дава предложения за решения.
6. Има право на вето върху решенията на Постоянното присъствие, взети с мнозинство по-малко от две трети от състава му.
7. Докладва по всички други въпроси, които засягат интересите на Съюза, прави анализи и оценки и предлага решения.
(З) Председателят сключва писмени гражданско-правни договори, с които се поемат имуществени задължения само след предварително решение на Постоянното присъствие.
(4) При отсъствие на председателя той се замества от упълномощен от него заместник председател.
Чл. 22. (1) (изм. от 09.11.2013 г.) Върховният контролно-ревизионен съвет се състои от единадесет члена, включително и председателя.
1. Съветът избира измежду членовете си зам.- председател и секретар.
2. За осигуряване дейността на Върховния контролно – ревизионен съвет се отделят 6 % от членския внос за Постоянното присъствие.
3. (2) Върховният контролно-ревизионен съвет:
1. Контролира изпълнението на Устава и Програмата на съюза.
2. Контролира изпълнението на решенията на Конгреса и националното ръководство.
3. Контролира правилното стопанисване на съюзното имущество.
4. Осъществява методична помощ на контролно-ревизионните комисии по места.
5. (изм. от 09.11.2013 г.) Разглежда и се произнася по жалби и сигнали в съответствие с този Устав.
6.(нова от 26.03.2011 г.) Проверява организационната отчетност и деловодната работа на съюзните структури. При проверката ръководствата на партийните структури от всички нива предоставят необходимата документация по искате на проверяващите, като им оказват пълно съдействие за изясняване на поставените въпроси.
7.(нова от 26.03.2011 г.) Контролира финансово счетоводната дейност на териториалните съюзни организации и на централното ръководство. Контролира постъпленията на партийните приходи и разходи и изпълнението на партийния бюджет.
(З) Върховния контролно-ревизионен съвет дава задължителни тълкувания на Устава.
(4) При установени нарушения Върховният контролно-ревизионен съвет уведомява нарушителя, както и органа, компетентен да вземе съответните мерки съгласно този Устав и действуващото законодателство.
(5) Решенията на Върховния контролно-ревизионен съвет са задължителни за органите, за които се отнасят и влизат в сила незабавно. При отказ за изпълнение на решенията същият прилага разпоредбите на чл. 10.
(6) Върховният контролно-ревизионен съвет работи по правилник, утвърден от състава му.

Чл. 23. (1) Експертният съвет е орган, който се създава към Постоянното присъствие на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ. Той разработва анализи, прогнози, становища, законопроекти и други проекти на нормативни актове.
(2) (изм. от 09.11.2013 г.) Експертният съвет работи по правилник, приет от състава му.

Глава пета
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Чл. 24. (1) ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ набира средства за дейността си от членски внос. от дарения на физически и юридически липа. от издателска дейност, от имоти и от други дейности, разрешени от закона.
(2) (изм. от 09.11.2013 г.) Годишният членски внос се определя от Управителния съвет в началото на всяка календарна година с два в два размера – за пенсионери, безработни и учащи се и за работещи. Отчитането на членския внос за Постоянното присъствие на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ става чрез Областните ръководства.
(З) Събраният членски внос се разпределя така:
1. 20 на сто за местната организация;
2. 20 на сто за общинската организация;
3. 20 на сто за областната организация.
4. 40 на сто за Постоянното присъствие на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ.
Чл. 25. (1) Единствен собственик на имуществото на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ е съюзът като юридическо лице.
(2) Общинските и местните организации не могат да се разпореждат по своя преценка с полученото, придобитото или предоставеното им имущество. Те не могат да прехвърлят по какъвто и да е начин собствеността на недвижими имоти, нито да учредяват ограничени вещни права върху тях.
Глава шеста
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
(изм. от 26.03.2011 г.)
Чл. 26. (1) ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ е юридическо лице и се представлява от председателя. Той може да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
(2) Представителни права спрямо други физически и юридически лица при учредяване, изменяване или прекратяване на правоотношения имат упълномощените членове на изпълнителни органи, посочени в този Устав.
Чл. 27. (1) Когато по някой от предвидените в този Устав начини е свикано събрание или заседание на изборен орган, същото не може да се свиква по друг допустим от Устава начин до приключване на работата по приетия дневен ред.
(2) Доколкото няма други разпоредби в точи Устав, събранията и заседанията могат да се провеждат, ако присъстват повече от половината от съответните членове или от избраните делегати, а решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите.
(З) Поканите за събрание или заседание са писмени или устни, отправени по телефона, електронна поща или по друг подходящ начин, който позволява това да бъде установено.
(4) При избор на членове на колективни органи, за избрани се считат получилите най-много гласове.
(5) При избор на Председател и на други еднолични органи, ако никой от кандидатите не е получил повече от половината от действително подадените гласове, между двамата кандидати с най-висок резултат се провежда балотаж.
(6) При напускане, изключване, оставка, преминаване на друга изборна длъжност, трайна невъзможност да изпълнява задълженията си или смърт на председател или друг едноличен орган той се замества от заместиик-председател или секретар, който незабавно предприема действия за свикване на органа, компетентен да извърши съответния избор.
(7) (изм. от 26.03.2011 г.) При провеждане на събранията и заседанията:
1. В случай, че в уреченото време за започване на събранието или заседанието няма необходимия кворум, се изчаква един час, след което събранието или заседанието започва своята дейност на същото място и при същия дневен ред и може да взима решения.
2. (нова от 26.03.2011 г.) За проведените общи събрания на териториалните организации, както и за проведените заседания на техните ръководства задължително се съставят писмени протоколи, в които се отразява датата и мястото на провеждане, дневния ред, общият брой на членовете / делегатите, брой на присъстващите, както и имената на представителите от висшестоящите органи, взели участие. Събранията се ръководят от председател и от протоколист, избрани от присъстващите. За присъстващите и отсъстващите членове се съставя списък, който е неразделна част от протокола.
3. (нова. от 26.03.2011 г.) Копия от протоколите за проведените заседания на общинските и областни ръководства се представят на по-висшестоящият орган в триседмичен срок. Протоколите за събранията и заседанията на ръководството се записват в протоколна книга, която се съхранява от председателя на съответната организация.

(8) Членовете на висшестоящи изпълнителни органи присъстват на заседанията на ръководствата на организациите, в които членуват, със съвещателен глас.
Чл. 28. (1) (изм. от 09.11.2013 г.) Избирането на изпълнителни и контролни органи става с тайно или явно гласуване по решениe на местните, общинските и областни общи или делегатски събрания.
(2) Всички останали решения се вземат с явно гласуване, освен ако съответното събрание или заседание не вземе решение за тайно гласуване. При явно гласуване може да се реши то да бъде поименно.
(З) Забранено е съвместяването на изборни длъжности в изпълнителен и контролен орган, както и заемането на повече от две ръководни длъжности.
(4) Всеки член, орган и структура на партията могат да предлагат кандидати за изборни длъжности, като за целта представят в съответното ръководство: писмено заявление от член: предложение или протокол от орган или структура.
(5) Всеки партиен член може да бъде избиран във всички видове органи на политическата партия, независимо, дали е делегат или не на съответното изборно събрание или конгрес, ако не са налице други пречки за неговия избор, предвидени в настоящия устав.
Чл. 29.(1) При напускане, изключване, оставка, преминаване на друга изборна длъжност, трайна невъзможност да изпълнява задълженията си или смърт, член на колективните органи от всички нива на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ се попълва с член от съответната изборна листа, получил най – много гласове при избора.
(2) При напускане, изключване, останка, преминаване на друга изборна длъжност, трайна невъзможност да изпълнява задълженията си или смърт на председател или друг едноличен орган той се замества от заместник-председател, който незабавно предприема действия за свикване на органа, компетентен да извърши съответния избор.
(З) Член на ръководство, неприсьствал на три последователни заседания на съответния орган без уважителна причина, се счита за изпаднал в трайна невъзможност да изпълнява задълженията си.
Чл. 30. (изм. от 26.03.2011 г.) (1) Не се допуска лица, които са заемали платени изборни длъжности до 10 ноември 1989 г. в БКП. както и в нейните сателитни политически организации или са били щатни, нещатни служители, сътрудници и консултанти на Държавна Сигурност и бившото Разузнавателно управление на Българската народна армия да заемат ръководни длъжности в ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ
(2) (нова от 26.03.2011 г.) Новоизбраните на ръководни длъжности подписват декларация за непринадлежност към ДС и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб на българската народна армия и дават писмено съгласие за извършване на проверка за това.
(3) (нова от 26.03.2011 г.) Председателят на ПП „Обединени земеделци” подава писмено искане до Комисията по досиетата за проверка на новоизбраните на ръководни длъжности на всички нива.

Чл. 31. Щатна длъжност в Съюза може да се заеме, ако съответното лице не заема друга щатна длъжност в Съюза . Съюзните членове, избрани или назначени на втора щатна длъжност, незабавно освобождават първата.
Чл. 32. Съюзните цветове са оранжевият и зеленият.
Чл. ЗЗ. Символът на съюза е зелена четирилистна детелина.
Чл. 34. Знамето на съюза е оранжево и зелено, разположени хоризонтално. От двете му страни в горния ляв ъгъл има по една зелена четирилистна детелина.
Чл. 35. (1) Всеки съюзен член има право на членска книжка.
(2) Нейният макет се утвърждава от Постоянното присъствие. До издаване на книжка се издава временно удостоверение за членство от съответната местна организация.
Чл. 36. Организациите и общосъюзните органи имат кръгъл печат с изображението на четирилистна детелина в средата. Околовръст на изображението се изписват наименованието и местонахождението на организацията или на общосъюзния орган.
Чл. 37. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ има свой официален печатен орган – вестник “Народно земеделско знаме – XXI век”.
Чл. 38. (1) Младежите, които споделят Програмата на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, могат да се организират в Младежка организация .
(2) Членовете на Младежката организация членуват и в организациите на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ.
(З) Ръководните органи на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ поддържат връзки, организират сътрудничество със съответните органи на МО включително чрез оказване на идеологическа и финансова помощ.
Чл. 39. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ се прекратява с решение на Конгреса с мнозинство две трети от избраните делегати и при условията, предвидени в Закон за политическите партии.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този Устав е приет на Първия редовен конгрес на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ състоял се на 08. 1 1. 2008 г. в гр. София и отменя Устава, приет на Учредителното събрание на ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, състояло се на 23. 06. 2007 г. в гр. София.
§2. Измененията и допълненията в този устав са приети на Втория редовен конгрес на ПП Обединени земеделци, състоял се на 26.03.2011 г. в град София.
§ 3 (нов от 09.11.2013 г.) Измененията и допълненията в този устав са приети на Третия редовен конгрес на ПП Обединени земеделци, състоял се на 09.11.2013 г. в град София.

ПРЕДЕСЕДАТЕЛ НА ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ”
ПЕТЯ СТАВРЕВА СТАВРЕВА

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ
АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА – МОЗЕР

Leave a Reply

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]