Тел.: (02) 987 08 71
Englishgb

Политическа програма на политическа партия Обединени земеделци

 1.  България в Европейския съюз 
 2.  Гражданско общество 
 3.  Демографска политика 
 4.  Национална политика 
 5.  Икономическа политика 
 6. Аграрна политика 
 7.  Горски стопанства
 8. Екология 
 9. Социална политика 
 10. Здравеопазване 
 11. Образование и култура 
 12. Младежта и спорта 
 13. Национална сигурност 
 14. Външна политика

Преамбюл

Политическа партия „Обединени земеделци” е съвременна демократична организация на равноправни собственици на земя, капитали, интелект и работна сила, която изразява въжделенията за ново начало на земеделското движение в България.

Основни приоритети в дейността й са:

• Защита на интересите на различни слоеве на обществото – дребни и средни собственици и предприемачи; земеделски стопани; интелектуалци работещи в областта на икономиката, здравеопазването, образованието, науката, културата и др. Всички те имат общи икономически интереси и трябва да се превърнат в непосредствени участници в обществено-политическия живот на Република България.
• Защита на политическите и гражданските свободи на всички български граждани.

ПП „Обединени земеделци” е наследник и продължител на земеделската идея и принципи, в името на които посветиха и дадоха живота си Ал. Стамболийски, д-р Г. М. Димитров, Димитър Гичев, Никола Петков и плеядата български земеделци, които са се борили срещу всички диктаторски тоталитарни режими и са отстоявали своите демократични принципи и ценности.

През последното десетилетие земеделското движение претърпя тежки удари, голяма част плод на самозвани лидери и клиентилистки кръгове, носещи в абривиатурата на партийната им регистрация фасадна принадлежност към демократичните принципи и ценности на Земеделския съюз.

Изправена пред предизвикателствата на ХХІ век и пред отговорностите, стоящи пред страната ни като член на Европейския съюз ПП „Обединени земеделци” ще провежда национално-отговорна политика обвързана с ценности, принципи и доказали своята жизненост и актуалност, с националните ни традиции, бит и култура. Тази политика трябва реално да отговори на новите обществени реалности и предизвикателствата пред управлението на страната.

Основните ценности, които изповядва ПП. „Обединени земеделци” са:

– Свобода и отговорност;
– Върховенство на закона
– Социална справедливост и солидарност;
– Родолюбие и опазване традиционните морални ценности на българския народ;

Свободата на първо място означава зачитането на достойнството на всеки отделен гражданин – независимо от неговия пол, раса, националност, религиозни и политически убеждения, от неговото физическо и здравословно състояние. Тя изисква бдителност и борба срещу всички сили, които я заплашват.

Изграждането на демократично гражданско общество е немислимо без укрепването на върховенството на закона.

То е възможно само при изграждането на независима и неподдаваща се на политическо, икономическо и друго странично въздействие съдебна власт, която да действа бързо и принципно; професионална и некорумпирана полиция.

Подобряване на ефективността на съдебната система налага изменения както в Конституцията така и в обикновените закони. Основни приоритети в тази насока са:

– промяна на структурата на съдебната власт като в съдебната власт остане само съдът

– затягане на процесуалната дисциплина, като се премахнат възможностите за необосновано отлагане на делата

– използване на конституционната възможност за създаване на специализирани съдилища

– ефективно прилагане на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност; окрупняване на законодателство с цел избягване на трудностите при сегашното му раздробяване

– въвеждане на индивидуалната конституционна жалба като достъпно и ефикасно средство за защита на българските граждани срещу закони противоречащи на Конституцията.

Социалната справедливост и солидарност се изразява в защита на по-слабите и хората в неравностойно положение в обществото. Заедно с това солидарността се проявява чрез интерес от всеки към проблемите на другия и разбирането, че всички зависим един от друг.

Европейcкото членство постави нови предизвикателства пред българския народ относно запазването на неговата идентичност и развитие на духовните и културни ценности, засилване работата с вредните явления в българското общество.

В периода на световна глобализация и приобщаване на българския народ в семейството на най-напредналите народи особено опасни за нас са тенденциите на криза в националната ни култура и образование, на демографски срив, на стареене на нацията и продължаване миграцията на стотици хиляди млади образовани хора от страната.

ПП „Обединени земеделци” като наследник на традициите на чисто българската самобитна и национално-отговорна политическа организация, е за обединяването на всички сили за запазване на българската национална специфика и стил като неразделна и незаменима част от европейската и световна култура.

Само по този начин може да осигурим и повишим устойчивостта на обществото ни, и на българската нация. В основата на тази устойчивост стои родолюбието и опазването на традиционните ни морални ценности.

I. България в Европейския съюз 

Предизвикателствата пред които е изправена България, произтичащи от степента й на готовност след присъединяването на страната ни към ЕС са следните:

– България е най-бедната страна членка на ЕС. Страната е с най-нисък брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението. Бедността произтича от:

• ниската производителност на труда;

• ниска степен на съответствие на образованието и квалификация на потребностите на бизнеса;

• административни и финансови пречки и ограничения пред започващите собствен бизнес;

• изключително ниско заплащане на труда – средната заплата в България е най-ниска сред страните-членки;

• крайно ниска конкурентноспособност на произвежданата продукция;

• висок дял „на сивата икономика” – по оценки на икономисти и на специализираните държавни органи делът й варира между 25-35% от БВП;

• високи равнища на корумпираност в държавните органи. Корупцията и прането на пари е елемент от функционирането на обществения организъм. Тя се е превърнала в паралелен източник на доходи и паралелна икономика, в стил и поведение в обществото. Прането на пари е едно от най-негативните явления в България, превърнало се в източник на огромни нетрудови доходи и формиращо нереално висок стандарт на живот на отделни граждани.

Неблагоприятни фактори, които изострят и засилват отрицателното въздействие на предизвикателствата пред страната ни в условията на евроинтеграция се явяват:

– крайно тежката демографска ситуация без симптоми за положителни промени;

– емиграция водеща до ограничаване на възпроизводството на интелектуалния потенциал на нацията. Това застрашава макроикономическата стабилност и води до неефективно управление на икономиката.

ПП “Обединени земеделци” ще води политика за:

1. Създаване на нормативна уредба, икономически и обществени условия за поощряване на законната икономика и за задушаване на „сивата”, както и насаждане на нетърпимост към корупцията;

2. Пълноценното използване на европейските фондове, което изисква изготвянето на качествени инвенстиционни проекти и прозрачното им управление;

3. Повишаване на конкурентноспособността на българската продукция, като се стимулира снижаването на производствените разходи;

4. Експортно стимулиране на стоки, предназначени за традиционни български пазари извън ЕС;

5. Държавен контрол и генериране на условия за ефективна конкуренция. Преследване на нелоялната конкуренция;

6. Организиране на широка мрежа от сертификационни курсове за повишаване квалификацията на работещите в стопанския и публичния сектор, което да бъде финансово и организационно подпомогнато от държавата.

II. Гражданско общество 

Въплътяването в живота на основните ценности и принципи на ПП „Обединени земеделци” откроява голямата роля на гражданското общество. Само свободното гражданско общество, създадено от отговорни личности, здрави семейства и широко разклонени доброволни обществени формации наред с органите на държавата може да осигури реално свободата, справедливостта и солидарността.

Политическата ни дейност ще бъде посветена на развитието на гражданското общество чрез:

– Защита на правата на човека, сигурността и уважаването на личността независимо от неговата политическа, професионална, етническа и религиозна принадлежност съгласно Международната харта за правата на човека и другите международни актове ратифицирани от Република България.

– Подкрепа на създаването и развитието на обществени организации

– Защита на законно придобитата частна собственост

– Създаване на условия, гарантиращи на младите хора възможност за по-добра реализация в родината ни

– Изграждането на здрав морал и здраво семейство, възпитание на поколенията в основните човешки добродетели, любов към Отечеството.

ПП „Обединени земеделци” е за ускорено, непрекъснато развитие и усъвършенстване на местното самоуправление в съответствие с българските национални традиции и съобразено с устройството на най-напредналите страни. Необходимо условие за това е:

– децентрализация на държавното управление и засилване на местната власт на принципа на „субсидиарността”. Централните държавни органи да осъществяват само тези функции, които не могат да се упражняват полезно на по-ниските равнища.

III. Демографска политика 

Демографската обстановка в България е изключително критична. Дълбоката стопанска криза и бързият, скокообразен преход към нова обществена система задълбочиха и отрицателните тенденции в демографското развитие на страната, започнали да се проявяват през 80-те години.

Характерни за нейното състояние са:

– Ниска раждаемост (около 8 на 1000) и висока смъртност (над 14 на 1000), което след 1990 г. води до отрицателен прираст на населението и неговото намаляване годишно с над 60 000 души.

– Обезлюдяване на редица региони в страната

– Засилване на миграционните процеси, увеличаване на емиграцията с изключително голям брой млади и професионално добре подготвени български граждани.

ПП „Обединени земеделци” е за провеждането на радикално нова държавна демографска политика. Подпомагането на семейства с деца до 18 годишна възраст трябва да се нареди сред приоритетите на държавната демографска политика.

Основни приоритети при нейното провеждане са:

– отпускане на нисколихвени кредити на млади семейства;

– развитие и подобряване на мрежата от детски ясли и градини;

– намаляване на броя на децата в риск. Отпуснатата финансова помощ за родените повече от три деца да бъде обвързана с възможността на родителите за семейно планиране и степента на социализиране на родените деца;

– приемане на нов семеен кодекс;

– промяна в законодателството в посока опростяване процедурите за осиновяване и развитие на приемното семейство;

– нивото на социална отговорност и грижи към подрастващите трябва да бъдат основен критерии за размера на социално подпомагане на техните родители;

– фирмите, които кандидатстват за получаване на обществени поръчки (особено онези, свързани с големи инфраструктурни проекти) трябва да получават преференции при тяхното класиране в случаите, в които се ангажират да наемат трайно безработни български граждани.

Лицата с български произход, които живеят извън страната при по-нисък от нашия жизнен стандарт и дори са условия на етнически конфликти, също представляват демографски резерв. Необходимо е принципно нова политика към българите извън пределите на страната чрез фискални, административни преференции и помощ с оглед тяхното трайно установяване в България.

IV. Национална политика 

ПП „Обединени земеделци” приема, че българската национална идея е непреходна, тя е основен мироглед, идеология и философия на българската нация и държава, която възниква с появата на българската държавност и носи в себе си:

– жизнеността и способността на българската нация и държава да се съхрани и да запази името си от древността до наши дни, въпреки превратностите на историческата й съдба;

– могъществото и духовния разцвет на българската държава като трети културен и цивилизационен център в Европа през средновековието;

– приносът на българската нация в развитието на европейската и световна култура и цивилизация;

– пламъкът на българското родолюбие;

– интелектуален потенциал за съзидание и прогрес;

– стремежът да участва активно в процесите на глобализация, запазвайки българската национална идентичност и ценностна система;

– приобщаване към европейската идея, в която се уравновесяват националната самоличност с ценностите на европейската цивилизация.

ПП „Обединени земеделци” приема, че националният идеал е концентрирана и конкретизирана визия на българската национална идея за бъдещето на България.

Националният идеал определя съдържанието и приоритетите на националните ни интереси във вътрешната и външна политика, които ПП „Обединени земеделци” счита за свой дълг да отстоява.

Ние искаме да видим България като:

– единна нация, живееща в силна държава, интегрирана в ЕС;

– с респектираща икономическа мощ;

– с висок жизнен стандарт;

– с мощен интелектуален потенциал и с ярко духовно присъствие в съвременната цивилизация;

– с мъдър политически елит и авторитетни държавници.

V. Икономическа политика 

Превръщането през следващите години на България в страна с ускорен икономически растеж и стабилна икономика е основна задача пред управлението на страната ни. Само нарастването на БВП от порядъка на 8% годишно в продължителен период ще даде възможност това да се осъществи и доходите в България да достигнат тези на гражданите от Европейския съюз в обозримо бъдеще.

Основната цел на икономическата политика на ПП „Обединени земеделци” е изграждането на социално ориентирана пазарна икономика. Изграждането й е немислимо без да се създадат необходимите условия за създаване и развитие на средната класа в България. ПП „Обединени земеделци” е за стимулирането на малкия и среден бизнес за насърчаване и подпомагане на предприемчивите групи в обществото, които се стремят към увеличаване на своето и общественото благосъстояние.

ПП „Обединени земеделци” е за държавно подпомагане на приоритетните сектори в икономиката – земеделие и туризъм,лека промишленост, високи технологии, и енергетика, както и за оказване на икономическа помощ на изостаналите в развитието си региони.

В макроикономически план е необходимо:

– последователно осъществяване на макроикономическа стабилност в условията на валутен борд, като нейна основа до въвеждането на единната европейска валута

– ограничаване преразпределителната роля на държавата на доходите в бюджета и намаляване на публичните разходи до нива 33-35%;

– намаляване на общата данъчна тежест и изваждане на сивата икономика на светло;

– поддържане поведение на контролирана и ниска инфлация и създаването на предпоставки за снижаване на лихвения процент по кредитите с цел осигуряване на благоприятна среда за кредитиране особено на малките и средни предприятия и семейните фирми;

– поддържане на нисък бюджетен дефицит в границите до 3%.

С оглед постигането на посочените цели на държавата трябва да бъде наложено постепенно намаляване на частта на БВП, която тя изземва от обществото чрез данъчните осигурителни закони.

ПП „Обединени земеделци” е за такова разпределение на данъчната и осигурителната тежест, която да стимулира инвестициите в бизнеса и да стимулира социалната справедливост.

За ПП „Обединени земеделци” финансовата стабилност е един от фундаментите на ускорено икономическо развитие и евроинтеграцията на страната. Тя е възможна при:

• поддържане на стабилността на банковата система

• създаване на специални фондове, с активно участие на държавата и привличане от чужбина средства, за да се подобрят условията за финансиране на малкия бизнес. Така ще се гарантира на българските търговски банки риска по отпускане на кредити на новосъздаващи се малки и средни предприятия.

В областта на промишлеността ПП „Обединени земеделци” ще провежда политика за:

• създаване на условия за развитие на модерна конкурентноспособна промишленост;

• значително увеличаване привличането на чуждестранни капитали чрез гъвкава законодателна и данъчна политика;

• приоритетно отношение към иновациите като жизнено необходими за конкурентноспособността на фирмите и икономическото развитие на страната;

Отчитайки изключителната важност на енергийните проблеми на страната трябва да се провежда държавна политика за:

• извеждане на страната от енергийната зависимост само на една страна и разработване на дългосрочна енергийна стратегия, която да е съобразена с енергийните стратегии на останалите страни членки на ЕС.

• демонополизиране и преструктуриране на енергетиката с обособяването на енергийни структури със стопанска самостоятелност, развитие на независимите производители на енергия, осигуряване на свободна конкуренция и защита на интересите на потребителя;

• Ускорено развитие на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници с оглед намаляването на енергоемкостта на БВП и рязко намаляване на валутните разходи за енергоносители;

• Изграждане на енергийни обекти с ниски капитални разходи, високо техническо ниво и икономическа ефективност, осигуряване на енергийни услуги с минимум средства за потребителите.

• Усъвършенстване на ценообразуването и тарифната политика с оглед осигуряването на пълна прозрачност, информираност и стремеж на домакинствата към пестене на енергията.

В сферата на леката и хранително-вкусовата промишленост с оглед тяхното ускорено развитие предлагаме:

– държавно стимулиране на износа с цел хранително-вкусовата промишленост да се превърне в един от най-динамичните отрасли като се увеличи нейния дял в икономиката над една четвърт.

– създаване на секторни фондове за финансиране на технологичното обновяване на фирмите в отрасъла

– въвеждане на системи за самоконтрол, гарантиращи безопасност и качества на произвежданите храни, заедно с увеличаване ефективността на държавния контрол в тази сфера

– премахване на нелоялната конкуренция на вносните стоки на леката промишленост от държави извън ЕС.

С оглед използването на изключителните природни дадености на страната ПП „Обединени земеделци” е за превръщането на туризма в приоритетен стопански отрасъл. Той има особено важно значение като:

– устойчив източник на приходи;

– икономическа алтернатива в редица важни райони и генератор на работни места;

– фактор за подобряване имиджа на страната и нейното популяризиране.

Ще водим политика за:

– увеличаване на относителния дял на туризма в брутния вътрешен продукт чрез мерки за насърчаването му, включително облекчаване на визови, митнически и гранични формалности;

– стимулиране на все още слаборазвитите видове туризъм, за които има благоприятни условия – селски и екотуризъм, културен, здравен, ловен, конгресен, познавателен и туризъм по интереси;

– съществено подобряване на националния маркетинг и реклама в това число чрез пряко финансиране на държавния бюджет за разширяване държавната структура на клиентите на нашия туризъм във все повече страни.

VI. Аграрна политика 

ПП „Обединени земеделци” счита, че земеделието, традиционна икономическа и социална сфера има особено значимо и приоритетно място в изграждането на модерна, икономически стабилна и просперираща държава.

България е традиционно земеделска държава. От общо 262 общини в страната, 229 се намират в селски райони съгласно възприетата от ЕС квалификация на районите. Икономиката на селските райони се гради главно върху земеделие, горско стопанство, занаяти и туризъм.

Относително големият брой на заетите в селското, горското и рибно стопанство (около 24%), както и техния дял в БВП на страната определят голямата им роля.

В резултат на възстановената собственост върху земеделските земи възникнаха множество икономически субекти.

Структурата на земеделското производство е в значителна степен поляризирана.

От една страна имаме над 750 000 земеделски стопанства със среден размер около 12 декара, които произвеждат предимно за своя собствена консумация и много малка част на пазара. От друга страна има над 4300 арендни стопанства с трайна тенденция за увеличаването им и над 1500 кооперации и сдружения като техния брой е намалял над 20 пъти през последните години.

За значителната част от съществуващите над 750 000 малки земеделски стопанства съществуват реални опасности за самостоятелно развитие – те са с недостатъчен поземлен, финансов и професионален потенциал.

Трайната тенденция за увеличаване на общия брой на арендните стопанства показва тяхната жизненост и ефективност, но те в никакъв случай не могат и не трябва да бъдат единствената перспектива за развитието на българското земеделие.

Така поляризираната структура на земеделското производство има широко пространство за развитието на индивидуални, средни и дребни земеделски стопанства. Тяхното организиране е шанс за развитие най-вече на младите и в трудоспособна възраст, добре квалифицирани земеделски производители. Конкурентноспособността на тези стопанства изисква създаване на кооперации с обслужващи функции.

Един от големите проблеми на българското земеделие е прекъснатата връзка на производителите с преработвателните на земеделска продукция.

За реализация на произведената продукция сега производителите са принудени сами директно да я реализират. Това затруднява особено дребните производители, защото за техните нужди няма създадена пазарна среда.

Съвременните технологии и техника в земеделието и в преработвателната промишленост за по-голямата част за земеделските производители и преработватели са недостъпни.

Приетата стратегия за развитие на поливното земеделие в България в условията на пазарна икономика и закона за здруженията за напояване от Правителството на ОДС не получиха необходимата реализация и развитие от Пвителството на тройната коалиция, БСП, БПС и НДСВ. Понастоящем в страната се напояват реално само около 400 000 декара земеделска земя, което представлява едва около 6% от нея. Съществува възможност и са годни за напояване около 5 милиона декара земеделски земи.

Намаляването на производството на селскостопански суровини, загубата на външни пазари, намалялото вътрешно потребление са основа за негативното развитие и на преработвателния сектор, както и за нарастването на търговския дефицит.

Развитието на аграрната наука и образование са основен фактор за повишаване на конкурентната способност на земеделието. Следва да бъдат създадени необходимите условия за конкретни изследователски дейности, за внедряването на нови технологии , за въвеждането на нови, отговарящи на европейските стандарти, образователни програми за подготовка и обучение на земеделски специалисти.

РБългария е страна с изключителен почвен ресурс. У нас 98,2% от обработваемите земи са екологично чисти и са годни за получаване на екологично чиста продукция при екологосъобразни технологии. В ЕС екологично чистите земи са малко. Екологично чистите продукти представляват все по-голям интерес за страните от ЕС, както и за хората привлечени от българския туризъм.

Производството на екологично чисти храни, някои от тях получени в условията на биологично земеделие и връзката им с туризма и износа се явява изключително перспективно направление.

Необходимо е тази перспективна ниша в земеделието и туризма да бъде подкрепена от засилена научна и експертна помощ и финансово подпомогната от държавата.

Издигане ролята на Националния център за аграрни науки и Националната служба за съвети в земеделието и превръщането им в реален фактор за практическо прилагане на нови технологии и повишаване квалификацията на земеделските производители трябва да бъде основна и приоритетна задача.

Стратегическите цели на ПП „Обединени земеделци” са:

– постигането на устойчиво развитие на земеделието в селските райони

– създаването на конкурентноспособно и експортно ориентирано земеделие, в състояние да издържи на натиска на европейските и международни пазари.

ПП „Обединени земеделци” е за радикално различен подход и промяна в сегашната държавна политика в земеделския сектор. В резултат на погрешни управленски решения най-вече на последните две правителства, сектор „Земеделие” в условията на членство в ЕС е в изключително тежко състояние.

Влизането на България в ЕС постави изключително големи предизвикателства към развитието на селските райони, към българското земеделие и преработвателна промишленост, към земеделските производители, към съществуващите държавни структури, към браншовите и други неправителствени организации.

Прилагането на основните принципи на обща селскостопанска политика, единство на аграрния пазар, общностни преференции и финансова солидарност, както и аграрното законодателство на ЕС, поставят пред всички решаването на кардиналните въпроси:

– формиране на готовност на земеделските производители за усвояване на структурните фондове на ЕС;

– изграждането на реално функциониращи административни структури за прилагане на европейското право и хармонизиране на законодателството с това на ЕС;

– държавно подпомагане на земеделието;

– държавно участие при регулиране на пазара.

ПП „Обединени земеделци” е за:

– изграждане на радикално нова кредитна политика за подпомагане на земеделието и агробизнеса, в която да получат развитие различни форми на кредитиране – банково, кредитни компенсации, инвестиционни фондове, гаранционни фондове за защита на кредитите и инвестициите

– подобряване на производството, преработката, сертификацията, маркетинга и рекламата на земеделска продукция в съответствие със стандартите на Европейския съюз

– усъвършенстване на поземлените отношения с цел защита правата на собствениците; развитие на пазара на земята; защита на труда и продукцията на земеделските производители; окрупняване на земеделските имоти с цел създаване на стопанства, способни да функционират в условията на пазарна среда и отговарят на конкретния натиск отвън; стимулиране ускореното внедряване на научните продукти в земеделските стопанства

– осигуряване на ред и законност в селата и опазване имуществото и земеделската продукция на живеещите там.

ПП „Обединени земеделци” ще води безкомпромисна политика за:

– премахване на сенчестата икономика в земеделието;

– да бъдат ликвидирани нерегламентираните прекупвачи и се прекрати незаконния натиск от престъпни групировки върху земеделските производители при реализацията на тяхната продукция, включително чрез повсеместно изграждане на пазари на производителите и на тържищата.

Основна наша задача е провеждането на политика за подобряване на условията на живот и развитие на селските райони.

В областта на благоустрояването това означава:

1. Построяването на съвременни селски и полски пътища.

2. Приоритетно изграждане на ВиК мрежи в т.ч. пречиствателни станции.

3. Изграждане на съвременни телекомуникационни връзки.

4. Възстановяване на обществени сгради – читалища, здравни, учебни заведения, църкви, манастири и други.

VII. Горски стопанства 

ПП „Обединени земеделци” ще провежда последователна политика за възстановяване и съхранение на горите като основен фактор за постигане на качествена, балансирана и устойчива жизнена среда. Опазването на биологичното разнообразие и осигуряване на устойчивото му управление с прилагане на лесовъдни режими, позволяващи в бъдеще горите да гарантират дългосрочно задоволяване на социално икономическите и екологични потребности на обществото е един от основните ни приоритети.

Основни задачи в областта на горската политика са:

– усъвършенстване на нормативната уредба за управлението и стопанисването на горите

– усъвършенстване на системата за мониторинг и контрол по управление и стопанисване

– развитието на система от данъчни и кредитни преференции за управлението и стопанисването на горите

– създаване на системи за информиране, консултиране и обучение на кадри за стопанисването и управлението на горите

– преустановяването на незаконното изсичане на горите

– повсеместно прилагане на модерни методи, технологии и системи в областта на агролесовъдството

VIII. Екология 

За ПП „Обединени земеделци” основни цели и задачи в областта на екологията са:

– опазване и подържане на уникалната българска природа и съхраняване на богатото биологично разнообразие на страната

– подобряване качеството на околната среда чрез количествено намаляване на замърсителите на компонентите от промишлеността, транспорта и енергетиката

– прилагане на ефективно управление за опазване и подобряване на екологията на водите, почвата, въздуха и подземните богатства

– рекултивиране на територии увредени или унищожени от човешка дейност

– утвърждаване в национален мащаб на системи за разделно събиране и утилизиране на отпадъците

– ограничаване на потреблението на природни ресурси, които не подлежат на повторно възстановяване

– въвеждане на модерни технически средства и безотпадни технологии както и многократна употреба на суровините и материалите

– строг контрол върху защитените територии и местата съхраняващи културно исторически ценности.

IX. Социална политика 

В периода на преход от една икономическа система към друга, реалните доходи на една значима част от населението намаляха съществено. Хората със средни и ниски доходи и особено безработните почувстваха най-силно негативния ефект от промените в икономическата среда и относителния дял на живеещите под и около жизнения минимум застрашително се увеличи. Заедно с това , много се увеличи и броя на хората, нуждаещи се от социална защита. Настъпващата световна финансова криза ще се отрази най-тежко на най-бедните европейски страни, сред които е и България. Съответно, най-застрашени от загуба на финансовата стабилност на държавата са най-бедните слоеве от населението. Една от най-големите опасности е нова вълна на безработицата, която в последните години беше достигнала относително поносима стойност.

Членството в Европейския съюз не предвижда обща социална политика и закрила – тя остава грижа и отговорност на всяко отделно правителство. Готовността за социална помощ ще зависи от възможността за устойчиво и равномерно икономическо развитие на страната и политическата воля на управляващите да подпомогнат социално слабите слоеве на населението в трудния момент.

ПП „Обединени земеделци” ще се стреми към запазване и подобряване на трудовата заетост чрез:

– осигуряване на дълготрайна заетост на трудоспособната час от населението;

– ангажиране на големи групи безработни и ниско квалифицирани хора в големи държавни строителни и други проекти;

– активно участие на отделните общините в проекти с международно финансиране;

– използване на механизмите за публично-частно партньорство за създаване на алтернативна заетост;

– сериозни организационни проекти и мерки за квалификация и преквалификация и строг контрол върху изразходването на средствата от фонд „Професионална квалификация и безработица” чрез структурите на Националната служба по заетостта;

– засилване на мерките за стриктно спазване на разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд и прилагане на сурови наказания за нарушителите им;

– цялостно усъвършенстване на трудовото законодателство при отчитане на интересите на работниците и на работодателите.

Реално социално осигуряване ще се постига чрез:

– увеличаване на размера на държавните осигурителни вноски в НОИ;

– поне два пъти годишно актуализиране на размера на пенсиите при пряко обвързване с размера средната бюджетна работна заплата и отчитане на реалната инфлация;

– незабавно приемане на жизнен минимум за страната от 320лева и привеждане в съответствие с него на най-ниските пенсии;

– стимулиране на селско-стопанския труд чрез привеждане на селските пенсии в съответствие тези на работниците и служителите;

– създаване на стабилни пенсионни фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

– облекчаване на осигурителната политика за дребния и средния бизнес;

– осигуряване на стабилна социална закрила чрез законодателно удължаване на платеното майчинство до 12 месеца;

– предоставяне на социални услуги по договор при съвместно участие на държавата, общините и физически и юридически лица по договор;

– предоставяне на услугата „личен асистент” за лицата с увреждания при премахване на ограниченията за лицата с трудова заетост;

– законодателно осигуряване на 10% работни места в държавните и общинските предприятия за хора с увреждания;

– въвеждане на законодателно изискване към държавните и служби да осигуряват достъпна среда за хората с увреждания;

– разширяване на контингента на обслужване чрез домашен социален патронаж, особено в отдалечените селски райони;

– разширяване на мрежата от социални служби и заведения за възрастни хора;

– законодателно осигуряване на ефективна защита на правата на децата без родителски грижи, подложени на физическо, психическо и сексуално насилие;

– създаване на мрежа от защитени жилища за жени и деца, подложени на домашно насилие.

X. Здравеопазване 

Продължителният и безрезултатен преход подлага големи маси от българския народ на постоянен психологически и физически стрес, който се отразява пагубно на неговото здраве. На този фон, започналата неправилно и извършваща се неуспешно здравна реформа доведе здравеопазването до особено тежко положение, за излизане от което отново ще бъдат необходими тежки и непопулярни мерки. Ако те не се приложат незабавно, страната ни рискува в най-близко бъдеше да загуби най-добрата част от лекарите си и специалистите по здравни грижи – медицинските сестри. Това може да предопредели за дълги години напред некачествено здравеопазване и болна нация!

ПП „Обединени земеделци” предлага два вида мерки за избягване на още по-тежък срив в здравеопазването и здравето на нацията.

Финансови мерки:

• за финансовата година 2009 да се приеме бюджет за здравеопазване от 5% от брутния национален продукт;

• всяка следваща година на бюджета за здравеопазване да се увеличава с 0.5% до достигане на 7%, стойност, приета в цивилизования свят като минимална за осигуряване на прилично здравеопазване;

•повишаване на здравно-осигурителните вноски до неповече от 8%, при запазване на съотношението при покриването им;

•премахване на монопола на държавната Национална здравно-осигурителна каса, чрез допускане на равноправно участие на поне още 3 частни здравно-осигурителни дружества;

•създаване на истинска конкурентна пазарна среда за здравно-осигурителните чрез недопускате на „служебно” действие на Националния рамков договор без подписите на всички договарящи се страни;

•незабавно премахване на клиничните пътеки като средство за определяне на приходите в болничните заведения и начин за формиране на допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал;

•въвеждане на диагностично-свързаните групи заболявания като средство за остойностяване на медицинската дейност и създаване на еднакви медицински стандарти за цялата страна;

• законово и договорно въвеждане функцията „gate-keeper” в дейността на общо практикуващите лекари;

•определяне на достойно трудово възнаграждение на лекарите и медицинските сестри, пряко зависещо от качеството и количеството на положения труд, а не измислени от невежи чиновници „методики” за определянето му.

Организационни мерки:

•бързо въвеждане на строга статистическа отчетност и незабавно създаване на коректна Национална здравна карта;

• създаване на здравна идентификационна карта за всеки български гражданин;

• изграждане на Национална здравна информационна система;

• рязко намаляване писмената работа и изразходване на голяма част от работното време на медицинския персонал за немедицински дейности;

• управление на държавните, общинските и университетските болници от обществено избрани настоятелства, състоящи се високо уважавани и доказано почтени граждани, а не назначени и подменяни конюнктурно Министерството на здравеопазването синекурни представители;

• избиране на изпълнителните директори на болниците и контрол върху тях от обществени съвети измежду здравни мениджъри със съответното образование и опит;

• създаване и финансово обезпечаване от държавата на приоритетни направления в медицинската дейност – майчино и детско здравеопазване, онкологични заболявания, сърдечно-съдови заболявания;

• създаване на възможности и условия на водещите специалисти да вложат максимума от своите възможности в лечението на болните и не се поставят пред тях изкуствени ограничения;

• приватизация на всички лечебни заведения, излизащи извън необходимостите, установени в Националната здравна карта;

• създаване на възможности на общо практикуващите лекари да реализират достоен за усилията им доход и създаване на конкурентна пазарна среда и за тяхната дейност;

• обединяване и създаване на по-малък брой, но с голям кадрови и технологичен потенциал, диагностично-консултативни центрове;

• създаване към големите областни и градски болници мощни центрове за бърза и неотложна медицинска помощ.

XI. Образование и култура 

Основни приоритети на българското образование за ПП „Обединени земеделци” са:

– оптимизиране структура на образователната система;

– общодостъпно, качествено и конкурентноспособно образование. Осигуряване обхващането на всички деца и ученици в задължителната училищна възраст;

– издигане ролята и авторитета на българския учител и преподавателите във ВУЗ и достойно заплащане на труда им;

– внедряване в училищата, средно специалните и висши учебни заведения на съвременните информационни и комуникационни технологии и приоритетно развитие на чуждоезиковото обучение;

– развитие на професионални училища и висши учебни заведения за подготовка на специалисти за приоритетните сектори на икономиката;

– високите технологии в земеделието, леката и хранително вкусовата промишленост и туризма;

– гарантиране защитата на интелектуалната собственост и създаване на пазар за интелектуалните продукти и технологии за всяка творческа дейност;

– провеждане на финансова политика насочена към привличане на частни инвестиции за развитието на българската наука, високите технологии и иновации;

– годишно увеличаване на относителния дял на средствата за наука и развитие на технологиите, за да се доближи до европейските норми и практика

В областта на културата ще се води политика за:

– насърчаване на българската култура за защита на идентичността на България в Европейската общност;

– създаване на Национален фонд за представяне на българската култура в чужбина;

– насърчаване частните инвестиции в културата чрез меценатска, дарителска и спонсорска дейност и чрез предоставяне на данъчни облекчения на тези инвестиции;

– увеличаване средствата отделени за култура от бюджета, опазване на културното ни и историческо наследство в България и в чужбина.

XII. Младежта и спорта 

Младите хора на България през цялата й история винаги са били в основата на осъществяване на демократични промени източник на нови идеи. Младите – гаранция за европейското ни бъдеще – са силата, която ще се влее с ново мислене и оптимистично виждане за развитие на България като равноправен член на Европейския съюз.

ПП „Обединени земеделци” е за гарантиране на възможностите за професионална реализация на младите хора чрез:

– насърчаване на младите хора за придобиване на нова квалификация съобразена с пазарните условия и европейските изисквания;

– създаване на възможности за по-широк достъп до Интернет и нови технологии на младите хора в селските райони на страната;

– стимулиране на работодателите да наемат млади хора с облекчение в данъчната политика;

– облекчаване режима на кредитиране на младите селскостопански производители;

– държавно подпомагане при закупуване или построяване на нов дом за млади хора;

– равни шансове на младежите от малцинствата при кандидатстване на работа;

– стимулиране чрез специални грижи на талантливи деца и младежи

В областта на спорта ПП „Обединени земеделци” е за:

– полагане на постоянни грижи за възстановяването, развитието и подпомагането на детския, ученическия, масовия и олимпийския спорт;

– възстановяване, запазване и изграждане на нова база за развитие на спорта и детските площадки и изработване на национална стратегия за развитие на спорта;

– преференции за фирми и организации подпомагащи спорта;

– използване на възможностите на спорта като средство за противопоставяне и справяне с наркоманията и други асоциални и морални проявления увреждащи здравето на младите хора.

XIII. Национална сигурност 

ПП „Обединени земеделци” е за използване на всички възможности, които са в интерес на страната ни за укрепване на националната сигурност на България.

Като член на НАТО и ЕС България ще изгражда своята сигурност и отбрана като елемент и сигурността на отбраната на НАТО. Традиционните за миналото столетия рискове, заплахи и конфликти отстъпват място на съвършено нов тип процеси в сферата на сигурността, неутрализирането на които изисква търсенето на политически стратегии и военни доктрини, радикално различни от познатите досега.

ПП „Обединени земеделци” ще защитава следните приоритети в сферата на националната сигурност:

– като съюзник на НАТО България трябва да развие допълнителни военни способности, даващи й възможност да бъде ограничена част от структурата за сигурност и колективна отбрана на Северноатлантическия съюз;

– военната реформа постепенно трябва да изгради съвършено нов тип армия, която се базира върху по-малки по численост, но по-високоефективни, многофункционални, модулни и мобилни войскови единици, оперативно съвместими със силите на съюзниците от НАТО.

В средносрочна перспектива следва да бъде модернизирано въоръжението и техниката на видовете въоръжени сили така че те да бъдат оперативно съвместими на Алианса.

Реализирането на тези реформи изисква създаването на ново поколение командири, способни да действат в усложнената стратегическа среда, както и в условията на пълноправното членство на страната в НАТО.

XIV. Външна политика 

Външната политика на Република България, като член на ЕС е открита външна политика, основана на съвременните демократични норми и принципи на международното общуване. ПП „Обединени земеделци” е за външна политика в духа на традиционните общочовешки ценности и за отстояване на мира, свободата, справедливостта и солидарността в борбата против опитите за налагане на сила в международните отношения.

Външната ни политика ще се стреми да утвърждава и издига националното самочувствие и престижа на българина както в страната така и по света и да защитава икономическите интереси на Република България.

Нейното провеждане ще се основава на:

– утвърждаване на равноправния диалог, прагматизма и добрата воля в дейността на ООН, насочени към реформиране и рационализиране на цялостната система от механизми и институции за многостранно сътрудничество;

– взаимноизгодно икономическо сътрудничество с традиционните и новите външнополитически политически и икономически партньори на Република България;

– ефективна защита на правата и интересите на българските граждани и българите по света;

– по отношение на регионалната външна политика ПП „Обединени земеделци” приема балканската политика на България като функция и продължение на европейската политика.

Главната цел в този регион при утвърждаването на европейските стандарти на поведение между балканските страни и засилването на ролята на България като стабилизиращ фактор на Балканите. Двустранните връзки на Република България, с който и да е балкански партньор не са за сметка на друга съседна държава. Националните ни интереси и историческият опит определят необходимостта от поддържане на добросъседски отношения с всички балкански страни.

 

Leave a Reply

Публикации

Адрес

12 бул. "Витоша", 1000, София
Тел.: (02) 987 08 71
Централа Партия "Обединени земеделци"
Website: http://zemedelci.org
[email protected]